Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Broesse VOF
Baudelostraat 13/001, 9000 Gent
[email protected]
+32 4 79 03 11 41
BE0737.685.592


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Broesse, een VOF met maatschappelijke zetel te Baudelostraat 13/001, 9000 Gent, BTW BE0737.685.592, RPR Gent, (hierna genoemd 'Broesse') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Broesse moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Broesse aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Broesse niet. Broesse is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Broesse is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Broesse. Broesse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Broesse hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt
kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop 'processing' te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. Indien er onduidelijkheden of problemen zijn met het order, wordt de Klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht via de opgegeven contactgegevens. De gegevens van de klant worden verwerkt door Broesse. Van zodra het order verwerkt is, ontvangt de klant de melding via mail of telefoon wanneer de levering het best kan plaatsen. Leveringstermijn is 1 tot 4 dagen.

Levering aan huis is enkel mogelijk in volgende steden en gemeenten:

Gent (9000), Mariakerke (9030), Drongen (9031), Wondelgem (9032), Sint-Amandsberg (9040), Oostakker (9041), de kanaaldorpen Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel (9042), Gentbrugge (9050), Ledeberg (9050), Afsnee (9051), Sint-Denijs-Westrem (9051) en Zwijnaarde (9052).

Levering in deze gemeenten is gratis vanaf €100,00. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager ligt dan €100,00, dan wordt een forfaitair bedrag van €10,00 aangerekend. Levering buiten deze regio wordt niet gedaan. Artikels worden geleverd door Cargo Velo.

Broesse doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Broesse.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Broesse was geboden.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Broesse. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Broesse te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Broesse. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Broesse VOF, Baudelostraat 13/001, 9000 Gent, [email protected], +32 479 03 11 41 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Broesse heeft meegedeeld, terug overhandigen aan Broesse VOF, Baudelostraat 13/001, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terug brengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terug brengen van de goederen komen voor rekening van de Klant. Goederen mogen niet per post worden terug gestuurd.
Indien het terug gebrachte product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Broesse zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking of staat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Broesse VOF alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Broesse VOF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Broesse VOF wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Broesse VOF betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn of zich niet meer in de originele staat bevinden, is terugzenden niet meer mogelijk.


Artikel 7: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Broesse en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Broesse.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Broesse zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken,
verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de
gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Broesse is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 0311 41, via e-mail op [email protected] Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Broesse beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling
vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Broesse zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 10: Privacy
Broesse respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Broesse, Baudelostraat 13/001, 9000 Gent, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds
kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Broesse, [email protected]
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Broesse houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].


Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Broesse om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Broesse. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten die Broesse, afsluit is enkel het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.